دپارتمان مستندسازی

در مفهوم لغوی مستند؛ یعنی هر آنچه که به آن استناد کنند و سند به معنای تکیه گاه، دست آویز و معتمد است. در مفهوم متعارف، مستندسازی یعنی...

ادامه مطلب